Liên hệ

Đa khoa, Thẩm mỹ & Răng Implant Trung tâm trị Precious Medical Centre

 

290 Orchard Road, #12-01 Paragon, Singapore 238859

ĐT: +(65) 9799 3133, +(65) 9797 3133

Fax: +(65) 6883 6973

Tư vấn dịch vụ 24h: +(65) 6535 8833

Bệnh nhân quốc tịch Nga, xin vui lòng liên hệ:

Marina: +(65) 9821 1006

Med Travel: +(65) 9737 3777

Natalia: +(65) 9735 9222 • +(65) 9637 0023

Olga  +(65) 9737 1546

Bệnh nhân quốc tịch Việt Nam, x

in vui lòng liên hệ:

Lan Ho Quynh: +(65) 9225 4782

Quyenny: +(65) 9798 5876 For

General enquiry (english), contact:

+(65) 9797 3133,  +(65) 9799 3133

Liên kết

Nursing-Homes-Logo.png
PARC-Logo.png
PAC-logo.png

liên hệ chúng tôi

ĐT:   (65) 9799 3133, (65) 9797 3133
Fax: (65) 6883 6973

di động:: (65) 8222 8488
Email: enquiry@drwilliamchong.com

For more information

Precious Medical Centre

290 Orchard Road, #12-01 Paragon, Singapore 238859

Tel: (65) 9799 3133, (65) 9797 3133
Fax: (65) 6883 6973

Mobile: (65) 8222 8488
Email: drwilliamchong@gmail.com

Copyright © 2019 Precious Medical Centre. All rights reserved.